براساس گزارشی صورت گرفت؛ کاهش ارزش دلار

روند احیای اقتصاد چین با سرعت بسیار بیشتری از آمریکا در حال انجام است و یان کشور پس از رشد ۱.۹ درصدی در سال ۲۰۲۰، به گفته صندوق بین الم...

ادامه مطلب