مالیات سیگار ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است

در لایحه بودجه ۱۴۰۰، برای فروش و مصرف سیگار یک هزار و ۲۳۱ میلیارد تومان در نظر گرفته است که نسبت به سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد تومان رش...

ادامه مطلب